UŽIVATELSKÁ SMLOUVA

TERMÍNY A DEFINICE

Prodávající, Společnost, Vertera, LKZ Vertera — společnost s ručením omezeným Laboratoř krásy a zdraví Vertera (LKZ Vertera, s.r.o., adresa: ulice Sofie Perovské 3, kancelář XIII, Tverská oblast, Rusko, 170006).

Objednávka — řádně podaná žádost Kupujícího o koupi a dodání Zboží vybraného na Stránkách.

Webové stránky nebo Internetový obchod — internetové stránky vlastněné společností Vertera, které se nacházejí na internetu na adrese vertera.org, kde je prezentováno Zboží nabízené společností Vertera ke koupi, jakož i platební a dodací podmínky Zboží pro Kupující.

Nezávislý Partner Laboratoře zdraví a krásy Vertera — fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům a vyplnila a podepsala formulář žádosti o Nezávislého Partnera Laboratoře zdraví a krásy Vertera.

Kupující — Uživatel, který v Internetovém obchodě zadal Objednávku.

Uživatel — fyzická osoba, návštěvník webových stránek, který souhlasí s podmínkami této smlouvy a přeje si zadávat objednávky v Internetovém obchodě.

Návštěvník — osoba, která přišla na webové stránky bez účelu zadání Objednávky.

Zboží — gely, směsi, čaje, kosmetika a další výrobky značky Vertera, které jsou k dispozici k prodeji na Stránkách.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato uživatelská smlouva (dále jen "smlouva" nebo "veřejná nabídka") upravuje užívání webových stránek uživateli, zejména tím, že umožňuje uživatelům zadávat objednávky za účelem nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Společnost Vertera ručí za vysokou kvalitu všech výrobků nesoucích ochrannou známku Vertera.

1.3. Objednáním Zboží prostřednictvím Internetového obchodu Uživatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami prodeje Zboží uvedenými níže ve Smlouvě (dále jen "Podmínky prodeje Zboží") a souhlasí s nimi. V případě nesouhlasu s touto smlouvou je uživatel povinen okamžitě přestat Stránky používat a opustit je.

1.4. Podmínky prodeje zboží, jakož i informace o Zboží uvedené na Stránkách jsou veřejnou nabídkou v souladu s článkem 435 a odstavcem 2 článku 437 Občanského zákoníku Ruské federace.

1.5. Pokud dojde ke změně Smlouvy, Společnost zveřejní změněnou verzi Smlouvy na Webových stránkách. Uživatel se zavazuje samostatně kontrolovat aktuální verzi Smlouvy na Webových stránkách nejdříve jednou za 2 (dva) kalendářní dny. Další používání Stránek nebo nákup Zboží na Stránkách po provedení aktualizací a aktualizované verze Smlouvy se považuje za souhlas Uživatele se změnami a přijetí aktualizované verze Smlouvy. Pokračováním v používání Stránek nebo nákupem Zboží na Stránkách po datu aktualizace Uživatel souhlasí se změnami, které vstoupily v platnost.

1.6. Veřejná nabídka se považuje za přijatou návštěvníkem/kupujícím od okamžiku, kdy se návštěvník zaregistruje na webových stránkách a učiní na nich objednávku.

1.7. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající vystaví kupujícímu pokladní nebo prodejní doklad nebo jiný doklad o zaplacení. V tomto případě se pojmem "Smlouva" v této Smlouvě rozumí vztah mezi Uživatelem a Prodávajícím vyplývající z nákupu a prodeje Zboží prostřednictvím Webových stránek, který se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

1.8. Odesláním údajů prodávajícímu kupující souhlasí se zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete kliknutím zde.

1.9. Provedením objednávky uživatel/kupující souhlasí s tím, že prodávající může pověřit plněním smlouvy třetí osobu, přičemž zůstává odpovědný za její plnění.

1.10. Veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy uzavřené s Uživatelem vznikají přímo Prodávajícímu.

1.11. Stranou této smlouvy může být osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům.

2. PŘEDMĚT DOHODY

2.1. Předmětem této Smlouvy je umožnit Uživateli nákup Zboží prezentovaného v katalogu Internetového obchodu.

2.2. Tato smlouva se vztahuje na všechny typy Zboží prezentované na Webových stránkách, pokud jsou tyto nabídky s popisy uvedeny v katalogu Internetového obchodu. Prodávající má právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli Zboží prezentovaného na Webových stránkách.

2.3. Zboží je prodáváno za aktivní účasti nezávislých partnerů společnosti Laboratoř krásy a zdraví Vertera. Online nákupy jsou prováděny přímo u společnosti Laboratoř krásy a zdraví Vertera. Pro nákup zboží není nutné stát se Nezávislým Partnerem Laboratoře zdraví a krásy Vertera. Pokud však máte zájem stát se Nezávislým Partnerem společnosti Laboratoř krásy a zdraví Vertera v Ruské federaci a pobírat odměnu stanovenou v Marketingovém plánu, musíte provést úkony vyžadované funkčností Stránek a/nebo dokumenty zveřejněnými na Stránkách. Chcete-li se stát nezávislým spolupracovníkem společnosti Laboratoř krásy a zdraví Vertera, musí vám být alespoň 18 let.

3. ONLINE REGISTRACE

3.1. Registrace na webových stránkách se provádí pomocí záložky "Profil" a poté "Registrace".

3.2. Pro zadání Objednávky je povinná registrace na Webových stránkách.

3.3. Každá fyzická osoba, která splňuje požadavky bodu 1.11 této smlouvy, bude zaregistrována na Stránkách, jakmile společnost Vertera přijme její žádost a přidělí jí identifikační číslo Vertera (dále jen "Vertera ID").

3.4. Společnost Vertera neodpovídá za přesnost a správnost informací poskytnutých uživatelem při registraci.

3.5. Uživatel se zavazuje, že přihlašovací jméno a heslo, které uvedl při registraci, nezpřístupní třetím osobám. V případě, že má uživatel podezření, že jeho uživatelské jméno a heslo nejsou zabezpečeny nebo by mohly být zneužity třetí stranou, je povinen neprodleně informovat společnost Vertera zasláním e-mailu na následující adresu: support@vertera.org.

3.6. Uživatel nese výhradní odpovědnost za veškeré aktivity pod svým identifikačním číslem.

4. NÁKUP PRODUKTU

4.1. Prodávající zajišťuje, že Zboží uvedené na Webových stránkách je dostupné v jeho skladu. Fotografie přiložené ke Zboží jsou pouhými ilustracemi Zboží a mohou se lišit od skutečného vzhledu Zboží. Popisy/charakteristiky přiložené ke Zboží si nečiní nárok na úplnost a mohou obsahovat tiskové chyby. Pro více informací o Zboží by se měl Kupující obrátit na Prodávajícího.

4.2. Objednávka uživatele představuje nabídku na uzavření kupní smlouvy. Po odeslání Objednávky Uživatelem zašle společnost Vertera e-mailovou odpověď, ve které potvrdí přijetí Objednávky a vysvětlí všechny relevantní podrobnosti (Potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky neznamená uzavření kupní smlouvy. Okamžik uzavření kupní smlouvy nastává teprve tehdy, když uživatel zaplatí za zboží.

4.3. Kupující prohlašuje a zaručuje, že má zákonné právo použít jakoukoli kreditní kartu nebo jiný platební prostředek použitý k provedení jakékoli transakce.

4.4. Spolu s objednaným Zbožím obdrží Kupující dodací list, který obsahuje seznam objednaného Zboží. Po obdržení objednaného Zboží podepíše Kupující příslušný dodací list.

4.5. V případě, že je Zboží naceněno nesprávně nebo s nesprávnými údaji z důvodu tiskové chyby nebo chyby v ceně nebo informacích o Zboží, má společnost Vertera právo zrušit všechny Objednávky Zboží uvedené s nesprávnou cenou. Společnost Vertera má právo zrušit jakoukoli objednávku bez ohledu na to, zda byla potvrzena a zda byla provedena platba. Pokud již byla z platební karty kupujícího stržena částka za nákup a objednávka byla zrušena, společnost Vertera se zavazuje okamžitě vrátit peníze.

4.6. Společnost Vertera se snaží být ve všech popisech Zboží přesná. Nezaručuje však, že jakýkoli popis produktu nebo jiný obsah na webových stránkách je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bezchybný.

4.7. V případě, že Zboží objednané Kupujícím není u Prodávajícího skladem, má Prodávající právo uvedené Zboží z Objednávky vyřadit / Objednávku Kupujícího zrušit, a to oznámením zaslaným Kupujícímu prostřednictvím příslušného e-mailu na adresu uvedenou Kupujícím při registraci, SMS zprávou, telefonním číslem uvedeným při registraci (případně zavoláním operátorovi call centra).

4.8. V případě zrušení zcela nebo částečně předplacené Objednávky vrátí Prodávající Kupujícímu hodnotu zrušeného Zboží způsobem, jakým bylo Zboží zaplaceno.

4.9. Kupující nese výhradní odpovědnost za poskytnutí nesprávných informací, které mají za následek nemožnost prodávajícího řádně plnit své závazky vůči kupujícímu.

5. DORUČENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Způsoby a přibližné dodací lhůty Zboží prodávaného společností Vertera jsou uvedeny na Stránkách v sekci Doručení v odkazu.

5.2. Území dodání Zboží prezentovaného na Webových stránkách a prodávaného společností Vertera je omezeno na hranice Ruské federace. Kupující rovněž souhlasí s tím, že území dodání Zboží prodávaného Prodávajícím může být omezeno. Informace o území dodání Zboží jsou uvedeny na příslušných stránkách na Webových stránkách.

5.3. Zpoždění dodávky může být způsobeno nepředvídanými okolnostmi, které prodávající nemůže ovlivnit.

5.4. Po doručení je Objednávka doručena Kupujícímu nebo třetí straně uvedené v Objednávce jako příjemce (dále jen "Kupující" a "třetí strana").

5.5. Aby se předešlo podvodnému doručení předplacené Objednávky, je osoba, která Objednávku doručuje nebo vydává, oprávněna vyžádat si od Příjemce doklad totožnosti.

5.6. Nebezpečí náhodného poškození nebo náhodné ztráty Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Objednávky a podpisem Příjemce na dokladech potvrzujících dodání nebo vystavení Objednávky. V případě nedoručení Objednávky uhradí Prodávající Kupujícímu náklady na Objednávku uhrazené předem Kupujícím a na dodávku v plné výši po obdržení potvrzení o ztrátě Objednávky od doručovací služby.

5.7. Náklady na doručení každé Objednávky se vypočítávají individuálně na základě hmotnosti Zboží, regionu a způsobu doručení a (případně) formy platby a jsou uvedeny na Stránkách v poslední fázi Objednávky.

5.8. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu se považuje za splněný okamžikem doručení zboží zástupcem přepravní společnosti nebo kurýrní služby v případě placeného doručení nebo okamžikem převzetí zboží příjemcem v předem dohodnutém místě doručení objednávky (na oficiálním zastoupení, servisním středisku společnosti nebo terminálu DPD).

5.9. Příjemce je povinen po obdržení Objednávky dodané Zboží zkontrolovat a otevřít za přítomnosti pracovníků výdejního místa, aby zkontroloval, zda Zboží odpovídá deklarovanému množství, sortimentu a kompletnosti Zboží, jakož i neporušenost obalu. V případě jakýchkoli reklamací dodaného Zboží (nedostatečné množství, jiná příloha Zboží, než je uvedeno v popisu zásilky, výrobní vady, jiné reklamace) sepíší pracovníci výdejního místa na žádost Příjemce záznam o zjištěných nesrovnalostech. Pokud Příjemce neuplatnil reklamaci ve výše uvedeném řízení, má se za to, že Prodávající svou povinnost převést Zboží zcela a řádně splnil.

5.10. Pokud je Zboží dodané jiným způsobem vráceno z důvodu reklamace Zboží, musí Příjemce k zásilce obsahující Zboží, které má být vráceno, přiložit následující dokumenty:

 • žádost o vrácení peněz;
 • kopii oznámení o neshodách;
 • potvrzení o platbě.

5.11. Při převzetí Objednávky od přepravní společnosti nebo kurýrní služby je Příjemce povinen zkontrolovat dodané Zboží a ověřit, zda odpovídá deklarovanému množství, sortimentu a kompletnosti Zboží, a rovněž zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud Příjemce nemá na dodané Zboží nárok, musí podepsat "Objednávkový dodací list" nebo jiný podobný dokument vydaný kurýrem. Podpis na dodacích listech prokazuje, že Příjemce nemá ke Zboží žádné výhrady a že Prodávající zcela a řádně splnil svůj závazek dodat Zboží.

5.12. Datum, čas a případně trasu dodání lze upřesnit s manažerem, který kontaktuje kupujícího za účelem potvrzení objednávky.

5.13. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že: dodávka je samostatnou službou, která není nedílnou součástí Zboží zakoupeného Kupujícím a jejíž plnění končí okamžikem převzetí Zboží Kupujícím. Reklamace týkající se kvality zakoupeného Zboží, které vzniknou po převzetí a zaplacení Zboží, budou řešeny v souladu se zákonem o ochraně práv spotřebitelů Ruské federace a záručními povinnostmi Prodávajícího. V této souvislosti koupě Zboží s dodáním nezakládá Kupujícímu právo požadovat dodání zakoupeného Zboží k záručnímu servisu nebo výměně, nezakládá možnost provedení záručního servisu nebo výměny Zboží formou příjezdu ke Kupujícímu, s výjimkou případů výslovně stanovených zákonem "O ochraně práv spotřebitelů", a nezakládá možnost vrácení peněz v případech, kdy má Kupující nárok na vrácení peněz za Zboží jako takové, v souladu se zákonem "O ochraně práv spotřebitelů". Vrácení a výměna zboží nevyhovující kvality se provádí podle podmínek této smlouvy a zákonů Ruské federace.

6. PLATBA

6.1. Cena Zboží prodávaného v Internetovém obchodě je uvedena v ruských rublech a zahrnuje daň z přidané hodnoty.

6.2. Společnost Vertera si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny podle vlastního uvážení.

6.3. Ceny zahrnují náklady na doručení do oficiálního zastoupení a/nebo servisního střediska společnosti. Další podrobnosti o podmínkách doručení na terminál DPD a kurýrní službou do vzdálených regionů naleznete na webových stránkách v části "Doručení".

6.4. Platba za Zboží může být provedena bankovním převodem, platebními kartami VISA, Mastercard a MIR nebo jiným způsobem platby poskytnutým společností Vertera. Pokud objednané zboží není k dispozici a platba byla provedena, bude tato platba vrácena na účet, ze kterého byla provedena.

6.5. Specifika platby za Zboží bankovní kartou:

 • V souladu s nařízením CBR č. 266-P ze dne 24.12.2004 "O vydávání bankovních karet a o operacích prováděných pomocí platebních karet" provádí transakce bankovní kartou držitel karty nebo jím pověřená osoba.
 • Transakce bankovní kartou autorizuje banka. Pokud má banka důvod se domnívat, že transakce je podvodná, může odmítnout transakci provést. Podvodné transakce s bankovními kartami spadají pod článek 159 trestního zákoníku.
 • Za účelem ověření totožnosti držitele karty a jeho oprávnění kartu používat může prodávající požadovat, aby kupující, který takovou objednávku učiní, předložil doklad totožnosti.

6.6. Bezpečnost karty a údajů kupujícího je pro společnost Vertera velmi důležitá. Veškeré finanční informace týkající se transakce jsou předávány pomocí šifrovaného automatického protokolu, ke kterému nemá přístup ani společnost Vertera, ani nezávislé třetí strany. Tyto informace budou použity pouze v případě vratky.

6.7. K zajištění bezpečnosti dat se používá softwarové zabezpečení SSL (Secure Socket Layer). V tomto systému jsou údaje, jméno, adresa a číslo karty šifrovány a bezpečně přenášeny přes internet. Během přenosu nemůže data číst žádná třetí strana. Další informace o osobních údajích naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

6.8. Společnost Verter je oprávněna poskytovat slevy na Zboží a zavést věrnostní program. Druhy slev, bonusů, postup a podmínky jejich účtování určuje prodávající samostatně, jsou uvedeny na webových stránkách a prodávající je může jednostranně změnit.

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A PENĚZ

7.1. Vrácení Zboží prodávaného společností Vertera se provádí v souladu s "Podmínkami vrácení" uvedenými na Internetových stránkách na tomto odkazu.

7.2. Vrácení zboží odpovídající kvality:

7.2.1. Kupující má právo od objednaného Zboží odstoupit kdykoli před jeho převzetím a po převzetí Zboží do 7 dnů, s výjimkou dne nákupu.

7.2.2. Pokud Kupující odstoupí od Zboží podle článku 7.2.1, Prodávající vrátí hodnotu vráceného Zboží, s výjimkou nákladů Prodávajícího spojených s dodáním Zboží vráceného Kupujícím, a to do 10 dnů od doručení žádosti Kupujícího Prodávajícímu. Za datum vzniku nároku Kupujícího na vrácení Zboží se považuje datum, kdy je Zboží (vrácené) předloženo Prodávajícímu s příslušnou žádostí o vrácení.

7.2.3. Přijatelné důvody pro odmítnutí vrácení zboží odpovídající kvality, které bylo zakoupeno na dálku, jsou tyto:

 • porušení sedmidenní lhůty pro vrácení zboží, na které byl spotřebitel písemně upozorněn při převzetí zboží;
 • nedodržení požadavku spotřebitele na uchování Zboží v původním vzhledu, původním obalu a spotřebitelských vlastnostech, jakož i dokladu potvrzujícího skutečnost a podmínky koupě Zboží;
 • zakoupené zboží má individuálně specifické vlastnosti a může být použito pouze spotřebitelem, který je zakoupil.

7.3. Vrácení zboží nesprávné kvality:

7.3.1. Zbožím nevyhovující kvality se rozumí zboží, u kterého:

7.3.1.1. Je narušena celistvost primárního obalu:

 • netěsnící lahvičky;
 • chybějící a poškozená ochrana při prvním otevření.

7.3.1.2. Označení primárních a spotřebitelských obalů není v souladu s předpisy:

 • žádné grafické znázornění data použitelnosti a čísla šarže (datum výroby, datum použitelnosti);
 • chybějící nebo poškozené údaje na štítku.

7.3.1.3. Je zjištěno neodpovídající vytřídění.

7.3.1.4. Zjistí se jakýkoli nesoulad mezi obsahem a označením.

7.3.1.5. Je zjištěn hmotnostní nesoulad:

 • objem výrobku;
 • počet tobolek, tablet ve sklenici.

7.3.1.6. Existují jasné známky špatné kvality:

 • přítomnost plísní;
 • oddělení;
 • heterogenní konzistence.

7.3.1.7. Zjištěny mechanické závady:

 • rozbité dávkovače;
 • odšroubování mechanismů a další podobná poškození.

7.3.2. K vrácení budou přijaty výrobky, které splňují následující požadavky:

 • Výrobek je po datu spotřeby - méně než 50% v době vrácení společnosti.
 • Zachovává výrobní vzhled výrobku, spotřebitelské vlastnosti, pečetě, původní etikety, ochranu proti neoprávněné manipulaci atd.

7.3.3. Vrácení Zboží musí být nutně dohodnuto s Autorizovaným zástupcem nebo servisním střediskem Společnosti.

7.3.4. Vzhled a úplnost Zboží a úplnost celé Objednávky musí Příjemce zkontrolovat v okamžiku dodání Zboží.

7.3.5. Při dodání Zboží je Kupující povinen na dodacím listu v kolonce: "Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s Podmínkami vrácení zboží a Uživatelskou smlouvou a plně s nimi souhlasím při objednávce na webových stránkách", případně v jiném obdobném dokumentu vystaveném Prodávajícím, v kolonce uvést, že Kupující nemá žádné výhrady k úplnosti, množství a kvalitě Zboží. Po obdržení Objednávky nebudou přijímány žádné reklamace vnějších vad Zboží, jeho množství, kompletnosti a prodejnosti.

7.3.6. Pokud bylo Zboží dodáno Kupujícímu a toto nebylo Prodávajícím předem odsouhlaseno, je Kupující oprávněn využít ustanovení čl. 18 "Práva spotřebitele v případě vad zboží" Zákona o ochraně práv spotřebitelů Ruské federace.

7.3.7. Nároky na vrácení částky zaplacené za zboží budou vyřízeny do 10 dnů ode dne podání příslušné reklamace v souladu s článkem 22 zákona RF o ochraně práv spotřebitelů.

7.3.8. Způsoby vrácení peněz zaplacených za Zboží nevhodné jakosti určí Prodávající se souhlasem Kupujícího a uvede je v žádosti o vrácení peněz.

7.3.9. Reklamní a dárkové předměty nemusí být možné vyměnit a vrátit a mohou být podle uvážení společnosti Vertera vyměněny výhradně za zboží stejné hodnoty.


8. ODPOVĚDNOST, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Prodávající neodpovídá za škody způsobené Kupujícímu v důsledku nesprávného používání Zboží zakoupeného v e-shopu.

8.2. Prodávající neodpovídá za obsah a fungování externích webových stránek.

8.3. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NÁVŠTĚVNÍK/UŽIVATEL/KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST LABORATOŘ KRÁSY A ZDRAVÍ VERTERA, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI A JEJICH VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ A ZAMĚSTNANCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ZTRÁTY NEBO ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH NEBO ZVLÁŠTNÍCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU NEBO JINÝCH ŠKOD, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, NÁKUPU ZBOŽÍ NEBO ČINNOSTÍ JAKO NEZÁVISLÝ PARTNER LABORATOŘ KRÁSY A ZDRAVÍ VERTERA. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE NÁVŠTĚVNÍK/UŽIVATEL/KUPUJÍCÍ TÍMTO VZDÁVÁ VEŠKERÝCH NÁROKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SMLUVNÍMI, PRÁVNÍMI NEBO JINÝMI DŮVODY. NÁVŠTĚVNÍK/UŽIVATEL/KUPUJÍCÍ BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST VERTERA STANOVILA CENU A UZAVŘELA TUTO SMLOUVU V SOULADU S OMEZENÍMI ODPOVĚDNOSTI OBSAŽENÝMI V TÉTO SMLOUVĚ, KTERÁ ROZDĚLUJÍ PŘÍSLUŠNÁ RIZIKA.

9. DŮVĚRNOST A OCHRANA ÚDAJŮ

9.1. Veškeré podmínky pro předávání, ukládání, ochranu a používání osobních údajů jsou popsány v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete zde.


10. TERMÍN AKCE

10.1. Není-li v popisu Zboží uvedena jiná doba, platí nabídka prodeje Zboží formou prodeje na dálku po dobu, kdy je dané Zboží dostupné v Internetovém obchodě a je možné jej objednat.


11. AUTORSKÁ PRÁVA NA WEBOVÉ STRÁNKY

11.1. Stránky vlastní a provozuje společnost LKZ Vertera s.r.o. Stránky, mimo jiné včetně softwaru, obsahu, textu, fotografií, obrázků, grafiky, videa, zvuku a multimediálních prvků (dále jen "obsah"), jsou chráněny zákony Ruské federace. Návštěvníci/uživatelé/kupující musí dodržovat veškerá další upozornění nebo omezení týkající se autorských práv obsažených na Stránkách nebo jinde.

11.2. Webové stránky nesmí být používány, zobrazovány, kopírovány, reprodukovány, distribuovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, přenášeny, odráženy, upravovány ani jinak používány pro osobní účely.

11.3. Návštěvník/uživatel/kupující nesmí distribuovat, prodávat, překládat, upravovat, zpětně analyzovat nebo zpětně kompilovat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet odvozená díla ze Stránek nebo jakéhokoli obsahu či součástí dostupných na Stránkách.

11.4. Návštěvník/uživatel/kupující nesmí komerčně využívat Stránky, žádné webové stránky Stránky, včetně dalšího šíření nebo kopírování pomocí speciálních technických prostředků, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti Vertera.

S VÝJIMKOU předchozího písemného souhlasu společnosti World of Retail.

11.5. Návštěvník/Uživatel/Kupující se zavazuje, že nebude zasahovat do stránek nebo serverů či sítí připojených ke stránkám a nebude provádět žádné činnosti, které by vedly k jejich rušení nebo narušení. Návštěvník/Uživatel/Kupující se zavazuje, že se nebude pokoušet získat neoprávněný přístup do jiných počítačových systémů nebo sítí připojených ke Stránkám.

12. OBCHODNÍ ZNAČKY

12.1. Veškerý obsah, názvy zboží, ochranné známky, značky služeb a loga na Stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, plně vlastněny nebo zpřístupněny na základě licenčních smluv společností Vertera. Ochranné známky, značky služeb a loga třetích stran zůstávají majetkem těchto třetích stran.

13. POSKYTOVÁNÍ NÁPADŮ / ZPĚTNÉ VAZBY

13.1. Pokud Návštěvník/Uživatel/Kupující zašle jakékoliv nápady, návrhy nebo zpětnou vazbu ke Zboží, má společnost Vertera právo je bezplatně použít způsobem, který uzná za vhodný, včetně jejich zveřejnění na internetu.

14. DALŠÍ PODMÍNKY

14.1. Prodávající může postoupit nebo jinak převést svá práva a povinnosti vyplývající ze vztahu s kupujícím na třetí osoby.

14.2. Webový obchod a poskytované služby mohou být dočasně, částečně nebo zcela nedostupné z důvodu preventivní nebo jiné údržby nebo z jiných důvodů technického charakteru. Technický servis společnosti Vertera je oprávněn čas od času provést nezbytné preventivní nebo jiné údržbové práce, a to s předchozím oznámením kupujícím, nebo i bez něho.

14.3. Vztah mezi Návštěvníkem/Uživatelem/Kupujícím a Prodávajícím se řídí ustanoveními ruského práva.

14.4. V případě jakýchkoli dotazů a/nebo stížností ze strany Návštěvníka/Uživatele/Kupujícího je tento povinen kontaktovat Prodávajícího telefonicky nebo jiným dostupným způsobem. Veškeré spory vzniklé mezi stranami se strany snaží vyřešit jednáním; pokud nedojde k dohodě, bude spor postoupen soudnímu orgánu v souladu s platnými právními předpisy Ruské federace.

14.5. Prohlášení soudu, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

15. OZNÁMENÍ

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na níže uvedené adrese a/nebo telefonním čísle:

Laboratoř krásy a zdraví Vertera, s.r.o.

Adresa: ulice Sofie Perovské 6, Tver, Tverská oblast, Rusko 170006, kancelář XIII

Telefon: 7 (920) 191-61-87, 8 (800) 707-25-39.

E-mail: info@vertera.org

VYTISKNĚTE SI PROSÍM TUTO SMLOUVU A ČASTĚJI KONTROLUJTE ZMĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

Loading…