ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

Продавач, Компания, ЛКЗ «Вертера» ООД — Дружество с ограничена отговорност Лаборатория за красота и здраве «Вертера» (ЛКЗ «Вертера» ООД, Адрес: 170006, Русия, Тверска област, град Твер, улица София Перовская, № 6, стая XIII).

Поръчка — надлежно изпълнена заявка на Купувача за покупка и доставка на Стоки, избрани на Сайта.

Сайт или Интернет магазин — Интернет сайт, собственост на Вертера, намиращ се в Интернет на vertera.org, където са представени предлаганите от Вертера за покупка Стоки, както и условията за плащане и доставка на Стоките до Купувачите.

Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве "Вертера" е физическо лице, навършило 18 години и напълно дееспособно лице, което е попълнило и подписало Заявление за статут на Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве "Вертера".

Купувач — Потребител, направил Поръчка в Интернет магазина.

Потребител — физическо лице, посетител на Сайта, приемащ условията на това Споразумение и желаещ да прави Поръчки в Интернет магазина.

Посетител лице, което е дошло на сайта без цел да направи Поръчка.

Стоки — гелове, миксове, чайове, козметика и други продукти с бранда Vertera, предлагани за продажба в Сайта.

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Това Потребителско споразумение (наричано по-долу Споразумението или Публичната оферта) урежда използването на Сайта от Потребители, включително като предоставя на Потребителите възможност да правят Поръчки, за да закупят Стоки чрез Интернет магазина от Продавача.

1.2. Вертера гарантира високото качество на всички стоки, маркирани с търговската марка «Vertera».

1.3. При поръчка на Стоки през Интернет магазина, Потребителят потвърждава, че е прочел изцяло и е съгласен с условията за продажба на Стоките, посочени в Споразумението по-долу (наричани по-долу Условия за продажба на стоки). В случай на несъгласие с това Споразумение, Потребителят е длъжен незабавно да спре използването на Сайта и да напусне Сайта.

1.4. Условията за продажба на стоки, както и информацията за Стоките, представени на Сайта, са публично предложение в съответствие с чл. 435 и ал.2 на чл. 437 от Гражданския кодекс на Руската Федерация.

1.5. В случай на промяна в Споразумението, Компанията публикува изменената версия на Споразумението на Сайта. Потребителят се задължава самостоятелно да проверява текущата версия на Споразумението на Сайта в срок не по-рано от веднъж на всеки 2 (Два) календарни дни. По-нататъшното използване на Сайта или закупуването на Стоки в Сайта след извършване на актуализации и актуализираната версия на Споразумението, публикувана на сайта, се счита за съгласие на Потребителя с направените промени и приемане на актуализираната версия на Споразумението. Продължавайки да използва Сайта или да купува Стоки на Сайта след датата на подновяване, Потребителят се съгласява с промените, които са влезли в сила.

1.6. Публичната оферта се признава за приета от Посетителя/Купувача от момента, в който Посетителят се регистрира в Сайта, Купувачът направи Поръчка в Сайта.

1.7. Договорът се счита за сключен от момента, в който Продавачът издаде на Купувача касова бележка или разписка за продажба или друг документ, потвърждаващ плащането. В същото време терминът „Договор“ в това Споразумение означава отношенията между Потребителя и Продавача, произтичащи от продажбата и покупката на Стоки чрез използване на Сайта, които се уреждат от съответните разпоредби на Споразумението.

1.8. Като информира Продавача за своите данни, купувачът се съгласява с Политиката за поверителност, която може да бъде намерена тук

1.9. С подаване на Поръчка Потребителят/Купувачът се съгласява, че Продавачът може да повери изпълнението на Споразумението на трета страна, като остава отговорен за нейното изпълнение.

1.10. Всички права и задължения по сключения с Потребителя Договор произтичат директно от Продавача.

1.11. Страна по това Споразумение може да бъде лице, навършило 18 години и притежаващо пълна юридическа и правоспособност.

2. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

2.1. Предмет на това Споразумение е да предостави на Потребителя възможност да закупи Стоките, представени в каталога на Интернет магазина.

2.2. Това Споразумение се прилага за всички видове Стоки, представени на Сайта, доколкото такива оферти с описание присъстват в каталога на Интернет магазина. Продавачът има право да спре продажбата на който и да е от Продуктите, представени на Сайта по всяко време.

2.3. Стоките се продават с активното участие на Независими Партньори на Лаборатория за красота и здраве «Вертера». Онлайн покупките се правят директно от ЛКЗ "Вертера" ООД. Не е необходимо да ставате Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера», за да закупите Стоки. Въпреки това, ако се интересувате да станете Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера» в Руската Федерация и да получавате възнаграждения, предвидени в Маркетинговия план, тогава трябва да предприемете действията, предвидени от съответната функционалност на Сайта и / или регламентирани от документите, публикувани на Сайта. За да станете Независим Партньор на Лаборатория за красота и здраве «Вертера», трябва да сте навършили 18 години.

3. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

3.1. Регистрацията в Сайта се извършва чрез раздела „Профил“ и след това „Регистрация“.

3.2. Регистрацията в Сайта е задължителна за оформяне на Поръчка.

3.3. Всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на т. 1.11. от това Споразумение, ще бъде регистрирано в Сайта, след като Вертера приеме заявлението на такова лице и му присвои идентификационен номер на Vertera (наричан по-долу „Vertera ID“).

3.4. Вертера не носи отговорност за точността и коректността на информацията, предоставена от Потребителя при регистрация.

3.5. Потребителят се задължава да не разкрива на трети лица данните за вход и парола, посочени от Потребителя при регистрацията. Ако Потребителят има подозрения относно сигурността на своите потребителско име и парола или възможността за неоторизирана употреба от трети лица, Потребителят се задължава незабавно да уведоми Вертера за това, като изпрати съответен имейл на: support@vertera.org.

3.6. Потребителят носи пълна отговорност за всякакви действия под своя идентификационен номер.

4. ПОКУПКА НА СТОКИ

4.1. Продавачът осигурява наличността на Стоките, представени на Сайта, в своя склад. Снимките, придружаващи Стоките, са само илюстрации към тях и могат да се различават от действителния външен вид на Стоките. Описанията/характеристиките, придружаващи Стоките, не претендират за изчерпателност и може да съдържат печатни грешки. За уточняване на информация за Стоката, Купувачът трябва да се свърже с Продавача.

4.2. Поръчката на Потребителя е предложение за сключване на договор за покупко-продажба. Когато Потребителят подаде поръчка, Вертера ще изпрати имейл в отговор, за да потвърди получаването на поръчката и да обясни всички съответни подробности (Потвърждение на поръчката). Потвърждението на поръчка не представлява сключване на Договор за продажба. Моментът на сключване на Договора за продажба настъпва само когато Потребителят е заплатил Стоката.

4.3. Купувачът заявява и гарантира, че има законното право да използва всяка кредитна карта или друго платежно средство, използвано за извършване на транзакции.

4.4. Заедно с поръчаните Стоки, Купувачът ще получи разписка, съдържаща списък на поръчаните Стоки. При получаване на поръчаната Стока, Купувачът трябва да подпише съответната разписка за доставка.

4.5. В случай, че дадена Стока е посочена на неправилна цена или с невярна информация поради печатна грешка или грешка в информацията за цените или информацията за Стоката, Вертера има правото да анулира всякакви Поръчки за Стоки, посочени на неправилна цена. Вертера има право да анулира всякакви Поръчки, независимо дали Поръчката е потвърдена и плащането е извършено. Ако от платежната карта на Купувача покупката вече е платена и поръчката е анулирана, Вертера се задължава незабавно да възстанови паричните средства.

4.6. Вертера се стреми да бъде точна във всички описания на Стоките. Въпреки това, не гарантира, че описанието на стоката или друго съдържание на Сайта е точно, пълно, надеждно, актуално или без грешки.

4.7. При липса на поръчаната от Купувача Стока в склада на Продавача, последният има право да изключи посочените Стоки от Поръчката/да отмени Поръчката на Купувача, като уведоми Купувача чрез изпращане на съответен имейл на посочения адрес от Купувача при регистрацията, чрез SMS, на посочения при регистрацията телефонен номер (или чрез обаждане от кол центъра на оператора).

4.8. В случай на анулиране на изцяло или частично предплатена Поръчка, цената на анулираната Стока се връща от Продавача на Купувача по начина, по който Стоката е била платена.

4.9. Купувачът носи пълна отговорност за предоставянето на невярна информация, довела до невъзможността на Продавача да изпълни правилно задълженията си към Купувача.

5. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКАТА

5.1. Методите, както и приблизителните срокове за доставка на Стоките, продавани от Вертера, са посочени на Сайта в раздел „Доставка“ и тук.

5.2. Територията на доставка на Стоките, представени на Сайта и продавани от Вертера, е ограничена до Руската Федерация. Купувачът също така се съгласява, че територията на доставка на Стоките, продавани от Продавача, може да бъде ограничена. Информация за територията на доставка на Стоките е представена на съответните страници на Сайта.

5.3. Възможни са забавяния на доставката поради непредвидени обстоятелства, настъпили не по вина на Продавача.

5.4. При доставка Поръчката се предава на Купувача или трето лице, посочено в Поръчката като получател (по-нататък Купувачът и третото лице се наричат „Получател“).

5.5. За да се избегнат случаи на измама при доставка на предплатена Поръчка, лицето, доставящо или издаващо Поръчката, има право да поиска документ за самоличност на Получателя.

5.6. Рискът от случайно разваляне или случайна повреда на Стоката преминава върху Купувача от момента, в който Поръчката бъде прехвърлена към него и Получателят на Поръчката положи подпис в документите, потвърждаващи доставката или издаването на Поръчката. В случай на неизпълнение на Поръчката, Продавачът възстановява на Купувача стойността на Поръчката, предплатена от Купувача и доставката в пълен размер след получаване на потвърждение за загубата на Поръчката от службата за доставка.

5.7. Стойността на доставката на всяка Поръчка се изчислява индивидуално, въз основа на теглото на Стоката, региона и начина на доставка, както и (ако е необходимо) начина на плащане и се посочва на Сайта на последния етап от оформяне на поръчката.

5.8. Задължението на Продавача да прехвърли стоката на Купувача се счита за изпълнено в момента, в който стоката бъде предадена от представител на транспортната фирма или куриерска служба в случай на платена доставка или в момента на получаване на Стоката от Получателя в предварително определен срок място на издаване на Поръчката (в Официално представителство, Център за обслужване на Компанията или DPD терминал).

5.9. При получаване на Поръчката Получателят е длъжен да прегледа доставените Стоки и да ги отвори в присъствието на служители на пункта на издаване, за да провери Стоката за съответствие с декларираното количество, асортимент и комплектност на Стоката, както и проверка целостта на опаковката. В случай на рекламации към доставените Стоки (липси, поставяне на Стока, различна от посочените в описа, производствени дефекти, други рекламации), по указание на Получателя, служителите на мястото на издаване съставят акт на установените несъответствия. Ако Получателят не е предявил рекламации по горепосочения начин, тогава се счита, че Продавачът е изпълнил изцяло и надлежно задължението си за прехвърляне на Стоката.

5.10. В случай на връщане на Стоката, доставена по друг начин поради наличие на рекламации към Стоката, Получателят е длъжен да приложи следните документи към пратката, съдържаща върнатата Стока:

 • заявление за възстановяване на парични средства;
 • копие от протокола за установени несъответствия;
 • потвърждение за плащане.

5.11. При приемане на Поръчка от транспортна фирма или куриерска служба, Получателят е длъжен да прегледа доставената Стока и да я провери за съответствие с декларираното количество, асортимент и комплектност на Стоката, както и да провери целостта на опаковката. Ако няма рекламации към доставената Стока, Получателят подписва "Формуляр за доставка на поръчка" или друг подобен документ, предоставен от куриера. Подписът в документите за доставка показва, че няма претенции към Стоката от страна на Получателя и Продавачът е изпълнил изцяло и надлежно задължението си за прехвърляне на Стоката.

5.12. Можете да посочите дата, час, и ако е необходимо, маршрута на доставка с мениджъра, който се свързва с Купувача, за да потвърди Поръчката.

5.13. Потребителят разбира и се съгласява, че: доставката е отделна услуга, която не е неразделна част от закупената от Купувача Стока, чието изпълнение приключва в момента на получаване на Стоката от Получателя. Претенциите към качеството на закупените Стоки, възникнали след получаване и плащане на Стоките, се разглеждат в съответствие със закона на Руската Федерация „За защита на правата на потребителите“ и гаранционните задължения на Продавача. В тази връзка закупуването на Стоката с доставка не дава на Купувача правото да изисква доставката на закупената Стока с цел гаранционно обслужване или замяна, не дава възможност за извършване на гаранционно обслужване или замяна на Стоката чрез посещение на Купувача, освен ако изрично е предвидено във Федералния Закон „За защита на правата на потребителите“, и не предполага възможност за възстановяване на разходите за доставка на Стока с добро качество в случаите, когато Купувачът има право на възстановяване на пари за Стоките като такива, в съответствие със закона на Руската Федерация „За защита на правата на потребителите“. Връщането и замяната на стоки с недобро качество се извършва в съответствие с условията на това споразумение и законодателството на Руската Федерация.

6. ПЛАЩАНЕ НА СТОКИ

6.1. Цената на стоките, продавани в Интернет магазина, е посочена в рубли на Руската Федерация и включва данък върху добавената стойност.

6.2. Вертера си запазва правото да променя цените по всяко време и по свое усмотрение.

6.3. Цените включват разходите за доставка до Официално представителство и/или Център за обслужване на Компанията. За по-подробна информация относно условията на доставка до терминал на DPD и с куриерска услуга до отдалечени региони, вижте Сайта в секция „Доставка“ и тук.

6.4. Плащането на Стоките може да се извърши по банков път, с помощта на платежни карти VISA, Mastercard и МИР или всеки друг начин на плащане, предоставен от Вертера. Ако поръчаните Стоки не са налични, а плащането е извършено, посоченото плащане ще бъде възстановено по сметката, от която е извършено плащането.

6.5. Особености на плащането на Стоките с банкови карти:

 • Съгласно наредбата на Централната банка на Руската Федерация „За издаване на банкови карти и за транзакции, извършени с разплащателни карти“ от 24 декември 2004 г. № 266-P, транзакциите с банкова карта се извършват от картодържателя или от упълномощено от него лице.
 • Оторизирането на транзакции с банкови карти се извършва от банката. Ако банката има основание да смята, че операцията е измамна, банката има право да откаже да извърши тази операция. Измамните транзакции с банкови карти са предмет на член 159 от Наказателния кодекс на Руската Федерация.
 • За да провери самоличността на собственика и неговата правоспособност да използва картата, Продавачът има право да изиска от Купувача, който е направил такава поръчка, да представи документ за самоличност.

6.6. Сигурността на картата и данните на купувача са много важни за Вертера. Цялата финансова информация, свързана с транзакцията, се изпраща с помощта на криптиран автоматичен протокол, до който нито Вертера, нито независими трети страни имат достъп. Тази информация ще се използва само в случай на връщане.

6.7. За да се гарантира сигурността на данните, се използва софтуерна защита SSL (Secure Socket Layer). С тази система данни, име, адрес и номер на картата се криптират и предават сигурно през Интернет. По време на предаването никоя трета страна не може да прочете тези данни. За повече информация относно личните данни, моля, прочетете Политиката за поверителност.

6.8. Вертера има право да предоставя отстъпки за продуктите и да създава програма за лоялност. Видовете отстъпки, бонуси, реда и условията за начисляване се определят от Продавача самостоятелно и са посочени на Сайта и могат да бъдат променяни от Продавача едностранно.

7. ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

7.1. Връщането на Стоките, продавани от Вертера, се извършва в съответствие с „Условията за връщане“, посочени на Сайта и тук.

7.2. Връщане на Стоки с добро качество:

7.2.1. Купувачът има право да откаже поръчаната Стока по всяко време преди получаването й, а след получаване на Стоката - в рамките на 7 дни, без да се брои деня на покупката.

7.2.2. Ако Купувачът откаже Стоката в съответствие с клауза 7.2.1, Продавачът му връща стойността на върнатата Стока, с изключение на разходите на Продавача, свързани с доставката на Стоката, върната от Купувача, в срок от 10 дни от датата, когато Продавачът е получил съответното искане от Купувача. Датата на представяне на заявката за отказ на Купувача от Стоката е датата на представяне на стоката (връщане) на Продавача със съответното заявление за връщане.

7.2.3. Приемливи основания за отказ за връщане на стоки с добро качество, закупени от разстояние, са:

 • нарушение на 7-дневния срок за връщане, за което потребителят е бил предупреден писмено при получаване на стоката;
 • неспазване от страна на потребителя на изискването за запазване на представянето, оригиналната опаковка и потребителските свойства на Стоката, както и на документ, потвърждаващ факта и условията за закупуване на стоката;
 • закупеният продукт има индивидуално определени свойства и може да се използва изключително от потребителя, който го купува.

7.3. Връщане на Стока с недобро качество:

7.3.1. Под Стока с недобро качество се разбира стока, която:

7.3.1.1. Целостта на първичната опаковка е нарушена:

 • протичане на флакони;
 • липса и повреда на защита срещу първо отваряне.

7.3.1.2. Етикетирането на първичната и потребителската опаковка не отговаря на изискванията на нормативната документация:

 • липса на графичен дизайн на срока на годност и партиден номер (дата на производство, срок на годност);
 • липса, повреда на отпечатана информация върху етикета.

7.3.1.3. Установено е несъответствие в стоките.

7.3.1.4. Установено е несъответствие между съдържание и етикет.

7.3.1.5. Установено е несъответствие в теглото:

 • обем на продукта;
 • брой капсули, таблетки в ъв флакон.

7.3.1.6. Има очевидни признаци на лошо качество:

 • наличие на мухъл;
 • разслояване;
 • хетерогенна консистенция.

7.3.1.7. Установено е наличието на механични дефекти:

 • счупени дозатори;
 • механизми за отвиване и други подобни повреди.

7.3.2. За връщане се приемат продукти, отговарящи на следните изисквания:

 • Продуктът е с изтекъл срок на годност – по-малко от 50% към момента на връщане в компанията.
 • Съхранени са търговският вид на продукта, потребителските свойства, пломбите, фабричните етикети, защитата срещу първо отваряне и др.

7.3.3. Връщането на Стоката трябва непременно да бъде съгласувано с Официално представителство или Център за обслужване на Компанията.

7.3.4. Външният вид и комплектността на Стоката, както и комплектността на цялата Поръчка трябва да бъдат проверени от Получателя в момента на доставката на Стоката.

7.3.5. При доставка на Стоката, Купувачът поставя подписа си върху разписката за доставка в колоната: „С подписа си потвърждавам, че към момента на извършване на поръчката в сайта съм прочел и напълно съм съгласен с Условията за връщане на стоки и Потребителското споразумение”, или в друг подобен документ, издаден от Продавача, в колона, предвиждаща Купувачът да постави знак, че няма претенции към комплектността, количеството и качеството на Стоката. След получаване на Поръчката рекламации за външни дефекти на стоките, тяхното количество, комплектност и представяне не се приемат.

7.3.6. Ако на Купувача е предоставена Стоката с недобро качество и това не е било предварително договорено от Продавача, Купувачът има право да използва разпоредбите на чл. 18 „Права на потребителите в случай на дефекти в продукта“ от Закона на Руската Федерация „За защита на правата на потребителите“.

7.3.7. Претенциите за връщане на платената сума за стоката подлежат на удовлетворяване в 10-дневен срок от датата на предявяване на съответното изискване съгласно чл. 22 от Закона на Руската Федерация „За защита на правата на потребителите“.

7.3.8. Начините за връщане на парични средства, платени за Стока с недобро качество, се определят от Продавача със съгласието на Купувача и са посочени в заявлението за връщане.

7.3.9. Промоционалните продукти и подаръчните артикули може да не са налични за замяна или връщане и могат, по преценка на Вертера, да бъдат заменени единствено за стока с еднаква стойност.


8. ОТГОВОРНОСТ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Продавачът не носи отговорност за щети, причинени на Купувача поради неправилно използване на Стоките, закупени от Интернет магазина.

8.2. Продавачът не носи отговорност за съдържанието и работата на външни сайтове.

8.3. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСЕТИТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КУПУВАЧЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ЛКЗ "ВЕРТЕРА" ООД, НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ, АГЕНТИ И ТЕХНИТЕ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕТЕНЦИИ, ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ЩЕТИ, ИЗГУБЕНА ПЕЧАЛБА ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ИЛИ ДЕЙНОСТ КАТО НЕЗАВИСИМ ПАРТНЬОР НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КРАСОТА И ЗДРАВЕ "ВЕРТЕРА". ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПОСЕТИТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КУПУВАЧЪТ С НАСТОЯЩЕТО СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ, БИЛИ ДОГОВОРНИ, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ. ПОСЕТИТЕЛЯТ/ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КУПУВАЧЪТ РАЗБИРА И СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ВЕРТЕРА Е УСТАНОВИЛА ЦЕНИТЕ И ВЛИЗА В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, КОИТО РАЗПРЕДЕЛЯТ СЪОТВЕТНИТЕ РИСКОВЕ.

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

9.1. Всички правила и условия за прехвърляне, съхранение, защита и използване на лични данни са описани в Политиката за поверителност, която можете да намерите тук.


10. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЕ

10.1. Ако в описанието на Стоката не е посочен друг срок, офертата за дистанционна продажба на стоките е валидна, докато съответната Стока е представена в Интернет магазина и е достъпна за Поръчка.


11. АВТОРСКИ ПРАВА НА САЙТА

11.1. Сайтът е собственост и се управлява от ЛКЗ «Вертера» ООД. Сайтът, включително, освен всичко останало, софтуер, съдържание, текст, снимки, изображения, графики, видео, аудио, хипермедийни елементи (наричани по-долу „Съдържание“), са защитени в съответствие със законите на Руската Федерация. Посетителите/Потребителите/Купувачите трябва да спазват всички допълнителни бележки за авторски права или ограничения, съдържащи се в Сайта или другаде.

11.2. Сайтът не може да бъде използван, показван, копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препубликуван, изтеглян, хостван, предаван, отразяван, модифициран или използван по друг начин или използван по какъвто и да е начин за лични цели.

11.3. Посетителят/Потребителят/Купувачът няма право да разпространява, продава, превежда, модифицира, извършва обратен инженеринг или обратно компилиране или декомпилира, разглобява или създава производни произведения от Сайта или каквото и да е съдържание или компоненти, налични на Сайта.

11.4. Посетителят/Потребителят/Купувачът няма право да използва комерсиално Сайта, всякакви уеб страници на Сайта, включително преразпространение или копиране с помощта на специални технически средства, с изключение на предварителното писмено разрешение на Вертера.

ОСВЕН при предварително писмено разрешение от World of Retail.

11.5. Посетителят/Потребителят/Купувачът се съгласява да не се намесва или да предприема действия, които пречат или нарушават работата на Сайта или сървърите или мрежите, свързани със Сайта. Посетителят/Потребителят/Купувачът се съгласява да не се опитва да получава неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи, свързани със Сайта.

12. ТЪРГОВСКИ МАРКИ

12.1. Цялото Съдържание, имена на Стоки, търговски марки, сервизни марки и лога на Сайта, освен ако не е посочено друго, са изцяло собственост или са предоставени за използване на базата на лицензирани споразумения от Вертера. Търговските марки, марките за услуги и лога, притежавани от трети страни, остават собственост на тези трети страни.

13. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИДЕИ / ОТЗИВИ

13.1. Ако Посетителят/Потребителят/Купувачът предостави някакви идеи, предложения или отзиви за Продуктите, Вертера има право да ги използва безплатно, по какъвто и да е начин, който сметне за подходящ, включително публикуване в Интернет.

14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

14.1. Продавачът има право да преотстъпи или по друг начин да прехвърли своите права и задължения, произтичащи от отношенията му с Купувача, на трети лица.

14.2. Интернет магазинът и предоставяните услуги могат да бъдат временно, частично или напълно недостъпни поради профилактика или друга работа или по други технически причини. Техническата служба на Вертера има право да извършва необходимата превантивна или друга работа периодично със или без предварително уведомяване на Купувачите.

14.3. Разпоредбите на руското законодателство се прилагат за отношенията между Посетител/Потребител/Купувач и Продавач.

14.4. В случай на въпроси и/или рекламации от страна на Посетителя/Потребителя/Купувача, той трябва да се свърже с Продавача по телефона или по друг достъпен начин. Страните ще се опитат да разрешат всички спорове, които възникнат чрез преговори; ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен до съдебен орган в съответствие с действащото законодателство на Руската Федерация.

14.5. Признаването от съда на недействителността на която и да е разпоредба от това Споразумение не води до недействителност на останалите разпоредби.

15. БЕЛЕЖКИ

За всякакви въпроси можете да се свържете с нас на посочения по-долу адрес и/или телефонен номер:

Дружество с ограничена отговорност Лаборатория за красота и здраве "Вертера"

Адрес: 170006, Русия, Тверска област, град Твер, улица София Перовская, № 6, стая XIII

Телефон: 7 (920) 191-61-87, 8 (800) 707-25-39

Електронна поща: info@vertera.org

МОЛЯ, РАЗПЕЧАТАЙТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРОВЕРЯВАЙТЕ ПО-ЧЕСТО САЙТА ЗА ПРОМЕНИ.

Loading…